Zorgeloos genieten van stookolieverwarming

Bij een lek in de tank ondersteunt Promaz de bodemsanering.

Wat is PROMAZ?

Promaz is een fonds in oprichting. Promaz zal de eigenaar of gebruiker van een stookolietank, die gebruikt wordt om te verwarmen, ontzorgen en financieel ondersteunen bij de bodemsanering indien er bodemverontreiniging is veroorzaakt door een lek in deze opslagtank of de leidingen. De fundamenten en het functioneren van dit fonds zijn opgenomen in het interregionaal samenwerkingsakkoord dat werd overeengekomen tussen de federale en gewestelijke overheden.

Wie kan beroep doen op
het PROMAZ-fonds?

Elke particuliere eindgebruiker waarvan de stookolietank of de leiding ervan een lekprobleem heeft, of heeft gehad, en dat een aantoonbare bodemverontreiniging veroorzaakt(e). Ook reeds buitengebruik gestelde stookolietanks die de verontreiniging veroorzaakten kunnen in aanmerking komen voor het Promaz-Fonds.

Enkel gebouwen met een woonfunctie (huizen, appartementen) komen in aanmerking voor tussenkomst van het Fonds. Promaz zal prioriteiten bepalen rekening houdend met onder andere het risico.

Wat moet ik doen?

Hoewel het Promaz-fonds nog in oprichting is, kunt u nu al een geval van (veronderstelde) bodemverontreiniging door een lekkende stookolietank of leiding melden. Dit is een mogelijkheid maar geen verplichting. Door de (veronderstelde) bodemverontreiniging te melden worden uw gegevens bewaard tot het Promaz fonds operationeel is. Zodra het fonds zijn werkzaamheden start nemen wij contact met u op om een dossier te openen.

STOOKOLIESECTOR EN OVERHEID SLUITEN AKKOORD OVER HET KADER VOOR DE ERKENNING VAN HET BODEMSANERINGSFONDS PROMAZ

7 mei 2021

De stookoliesector[1] in ons land heeft vandaag met de overheid een akkoord bereikt omtrent het kader voor de erkenning van het bodemsaneringsfonds Promaz. Dit Fonds wordt gecreëerd om de eigenaar of gebruiker van een gasolietank financieel te ondersteunen bij de bodemsanering indien er bodemverontreiniging is veroorzaakt door een lek in deze opslagtank of de leidingen. De sanering van een bodemverontreiniging door een lekkende stookolietank overschrijdt vaak de financiële middelen van particulieren. Zo’n sanering wordt nu wel haalbaar dankzij een financiële ondersteuning van Promaz. Na de bodemsanering van tankstations, via Bofas, is de sector verheugd dat er nu werk kan gemaakt worden van de bodemsanering als gevolg van lekkende stookolietanks bij particulieren.

Promaz zal op twee manieren worden gefinancierd. Enerzijds via de overheveling van financiële overschotten van Bofas (bodemsaneringsfonds van tankstations) en, anderzijds, via een bijdrage van 0.01 euro/liter die wordt doorgerekend in de maximumprijs van stookolie[2]. Het Fonds schat in dat voor zijn werking een budget van maximaal 512 miljoen euro beschikbaar zal moeten zijn voor 20 jaar met een automatische stop van de inning bij het bereiken van het bedrag. Om de financiële leefbaarheid van Promaz te verzekeren zal de budgetbehoefte tussentijds worden geëvalueerd in functie van het beleidskader inzake stookolie en kan de duur van de werking van het fonds, indien nodig, ingekort worden.

Wie kan beroep doen op PROMAZ?
Elke particuliere eindgebruiker waarvan de stookolietank of de leiding ervan een lekprobleem heeft, of heeft gehad, en dat een aantoonbare bodemverontreiniging veroorzaakt(e). Ook reeds buitengebruik gestelde stookolietanks die de verontreiniging veroorzaakten kunnen in aanmerking komen voor het Promaz-Fonds[3]. Enkel gebouwen met een woonfunctie (huizen, appartementen) komen in aanmerking voor tussenkomst van het Fonds. Promaz zal prioriteiten bepalen rekening houdend met onder andere het risico.

Wanneer wordt Promaz actief ?
Promaz zal van start kunnen gaan afhankelijk van de tijd nodig voor het doorlopen van de erkenningsprocedure en de publicatie ervan in het Staatsblad. Er wordt verwacht dat dit ongeveer 4 à 5 maanden in beslag zal nemen.

Hoe een dossier indienen ?
Zodra Promaz operationeel wordt, zal elke particulier met een bodemsaneringsaanvraag een dossier kunnen indienen via een aanmeldformulier dat beschikbaar zal zijn op de Promaz website (www.promaz.be).

[1] Vertegenwoordigd door de Belgische Petroleum Federatie, Brafco en Informazout
[2] Bijdrage enkel op gasolie diesel voor verwarming en gasoil 50S
[3] De specifieke modaliteiten zullen bij de erkenning beschikbaar zijn op www.promaz.be

Hou me op de hoogte

Alle persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt, wordt zorgvuldig bewaard in de database van Promaz. Promaz is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en de gerelateerde bestanden bevinden zich in het kantoor van Promaz. De verwerking van de gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 14 april 2016  en van de Wet op de Elektronische Communicatie van 13 juni 2005. Door opgave van uw persoonsgegevens geeft u goedkeuring voor het gebruik van uw gegevens om u te informeren over het verdere verloop van de steun van het Promaz fonds. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te raadplegen en aan te passen wanneer ze onvolledig of niet correct zouden zijn. Daartoe richt u zich tot de persoon die uw gegevens beheert via het volgende adres: Promaz vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel.